Nguyễn , T. M. T., T. T. L. Nguyễn, và V. M. P. Phạm. “TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52, Tháng Chín 2023, tr 19-24, doi:10.55046/vjrnm.52.959.2023.