Ngô, . Đức Y., . Đăng L. Vũ, T. T. Đàm, và . C. T. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52, Tháng Chín 2023, tr 47-55, doi:10.55046/vjrnm.52.964.2023.