Trần , V. T. G., C. H. Nguyễn, T. P. Trần, và H. Q. Trương. “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52, Tháng Chín 2023, tr 76-85, doi:10.55046/vjrnm.52.967.2023.