Nguyễn , V. A. “VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52, Tháng Tám 2023, tr 92-99, doi:10.55046/vjrnm.52.971.2023.