Nguyễn , N. Q., D. H. Nguyễn, và T. D. Lê. “CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54, Tháng Ba 2024, tr 90-93, doi:10.55046/vjrnm.54.996.2024.