Pham , Thi Men, Duc Huy Tran, Van Khang Lê, và Dang Luu Vu. “THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Chạp 28, 2023): 11-16. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1064.