Nguyen , Thi Thanh Nhan, Thuy Trang Dam, Chi Cong Le, Dang Tan Do, và Dang Luu Vu. “ EVALUATION OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA USING THE VIDEO-FLUOROSCOPIC SWALLOWING STUDY IN STROKE PATIENTS ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Chạp 28, 2023): 17-21. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1068.