Le , Van Giao, và Dinh Hung Thieu. “CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 03 (Tháng Giêng 3, 2024): 67-72. Truy cập Tháng Tư 13, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1079.