Nguyễn, Đoàn Duy Quang, Thị Thu Thảo Đỗ, Thị Mai Thùy Trần, Minh Thắng Lê, và Nguyễn Gia Hy Lê. “Vai Trò của chụp cắt lớp Vi tính Trong đánh Giá độ nặng ở bệnh nhân Thuyên tắc phổi cấp”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2023): 71-77. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1102.