Mai, Huy Thông. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ.”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 47 (Tháng Sáu 23, 2022): 11-20. Truy cập Tháng Hai 5, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/142.