Trần , Thị Lý, Thị My Lê, Thị Thu Thảo Nguyễn, và Minh Thông Phạm. “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 39 (Tháng Sáu 15, 2022): 48-53. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/201.