Nguyễn Quang, Toàn, và Thanh Bình Trần. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân Ung Thư vòm mũi họng”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 50 (Tháng Ba 3, 2023): 4-13. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/613.