Vũ, Trọng Huy, Minh Thông Phạm, Văn Khảng Lê, và Hà Châu Trịnh. “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 51 (Tháng Sáu 26, 2023): 4-12. Truy cập Tháng Chín 25, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/915.