Vũ , Quang Tiệp, Quốc Dũng Nguyễn, Tâm Long Nguyễn, và Thị Minh Thu Tăng. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 51 (Tháng Sáu 26, 2023): 13-19. Truy cập Tháng Chín 25, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/916.