Bùi, Trung Nghĩa, và Duy Huề Nguyễn. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 51 (Tháng Sáu 26, 2023): 20-25. Truy cập Tháng Chín 25, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/917.