Nguyễn , Thành Nam, Thị Thủy Nguyễn, Bùi Khoa Trần, Văn Sơn Nguyễn, và Xuân Chính Lê. “UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN ”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 51 (Tháng Sáu 26, 2023): 78-83. Truy cập Tháng Mười 3, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928.