Ngô, Thị Ngọc Minh, Thị Thu Hà Nguyễn, Đức Huy Trần, Hà Châu Trịnh, và Văn Khảng Lê. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 51 (Tháng Sáu 26, 2023): 88-92. Truy cập Tháng Chín 25, 2023. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/930.