Nguyễn , Nhật Quang, Duy Hùng Nguyễn, và Thanh Dũng Lê. “CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, no. 54 (Tháng Ba 31, 2024): 90-93. Truy cập Tháng Bảy 16, 2024. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/996.