Quay trở lại chi tiết bài báo 99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY Tải xuống Tải xuống PDF