Quay trở lại chi tiết bài báo AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA) Tải xuống Tải xuống PDF