Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG TỔN THƯƠNG ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN GIỮA HAI BÁN CẦU ĐẠI NÃO SAU CHẤN THƯƠNG ĐẦU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH HỌC CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN SỨC CĂNG (DTI: DIFFUSION TENSOR IMAGING) Tải xuống Tải xuống PDF