Quay trở lại chi tiết bài báo TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc Tải xuống Tải xuống PDF