TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc

Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Trần Văn Sóng

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo Mã EGSnrc với hai mã là mã chuyên dụng, mã BEAMnrc được sử dụng để mô phỏng chùm tia phát ra từ đầu máy gia tốc và DOSXYZnrc được sử dụng để tính toán liều lượng phát ra từ máy gia tốc. Từ đó, đánh giá sự suy giảm chùm tia của bức xạ phát ra từ máy gia tốc qua các lớp vật liệu che chắn. Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy liều giới hạn ở khu vực nhân viên (khu vực Kiểm soát) là 0,11 mSv / tuần (5,5 mSv / năm) và ở khu vực công cộng (khu vực Không kiểm soát) là 0,022 mSv / tuần (1,1 mSv / năm) ).


 

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Mayles P., Nahum A., Rosenwald J.C. (2007), Handbook of radiotherapy physics, Taylor & Francis. 2. National Council on Radiation Protection and Measurements (2005), “Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X and Gamma Ray Radiotherapy Facilities” , NCRP Report No.151, NCRP.
3. Podgorsak E.B. (2005), Radiation oncology physics: A handbook for teachers and students, IAEA. 4. Rogers D.W.O., Walters B., and Kawrakow I. (2002), “BEAMnrc Users Manual”, National Research Council of Canada Report PIRS-0509a, Ottawa.
5. Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012, Bộ Khoa học Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.