Quay trở lại chi tiết bài báo BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM Tải xuống Tải xuống PDF