Quay trở lại chi tiết bài báo VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN THUYÊN TẮC PHỔI CẤP Tải xuống Tải xuống PDF