NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI

Trần Doãn Khắc Việt1,, Võ Tấn Đức1, Phạm Ngọc Minh Triết1, Đặng Quốc Việt2, Nguyễn Hoàng Bắc2
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bộ môn Ngoại tổng quát, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Chảy máu tiêu hóa (CMTH) dưới là một cấp cứu nguy hiểm đặc biệt trong trường hợp nội soi tiêu hóa thất bại hay không tiếp cận được. Cùng với sự phát triển và áp dụng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, chụp và nút mạch cầm máu số hóa xóa nền ngày càng được áp dụng nhiều hơn bên thay thế phẫu thuật trong các trường hợp này.


Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả bước đầu của kỹ thuật chụp và nút mạch trong điều trị CMTH dưới với 2 mục tiêu cụ thể gồm: Mục tiêu chính: Xác định tỷ lệ thành công về kỹ thuật, thành công về lâm sàng và tai biến – biến chứng của nút mạch cầm máu CMTH dưới Mục tiêu phụ: Xác đinh tỷ lệ chụp mạch cho kết quả không tìm thấy chảy máu hoạt động trong chẩn đoán CMTH dưới.


Phương pháp: Đoàn hệ hồi cứu.


Kết quả: Từ tháng 01/2019 đến tháng 01/2022, có 23 lượt thực hiện nút mạch cầm máu trên tổng số 35 lượt thủ thuật trên 24 bệnh nhân. Trong đó, 12 lần chụp mạch không tìm thấy hình ảnh chảy máu hoạt động (34.3%). Trong 23 lượt nút mạch với 21 lượt thủ thuật là nút mạch lần đầu với tỷ lệ cầm máu thành công về kỹ thuật là 95.2%, tỷ lệ cầm máu thành công về lâm sàng là 76.2%. Không có trường hợp hoại tử hay thủng ruột.


Kết luận: Chụp và nút mạch cầm máu là kỹ thuật hiệu quả và an toàn trong kiểm soát chảy máu tiêu hóa dưới với tính xâm lấn tối thiểu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Navuluri R, Kang L, Patel J, Van Ha T. Acute lower gastrointestinal bleeding. Semin Intervent Radiol. Sep 2012;29(3):178-86. doi:10.1055/s-0032-1326926
2. Sengupta N, Feuerstein JD, Jairath V, et al. Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding: An Updated ACG Guideline. Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG. 2023;118(2):208231. doi:10.14309/ajg.0000000000002130
3. Chang MA, Savides TJ. Endoscopic Management of Nonvariceal, Nonulcer Upper Gastrointestinal Bleeding. Gastrointest Endosc Clin N Am. Jul 2018;28(3):291-306. doi:10.1016/j.giec.2018.02.003
4. Green BT, Rockey DC, Portwood G, et al. Urgent colonoscopy for evaluation and management of acute lower gastrointestinal hemorrhage: a randomized controlled trial. Am J Gastroenterol. Nov 2005;100(11):2395-402. doi:10.1111/j.1572-0241.2005.00306.x
5. Nguyễn Thị Hồng Linh, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh và cộng sự,. Giá trị của x quang cắt lớp điện toán trong chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2017;21(2):4.
6. Bender JS, Wiencek RG, Bouwman DL. Morbidity and mortality following total abdominal colectomy for massive lower gastrointestinal bleeding. Am Surg. Aug 1991;57(8):536-40; discussion 540-1.
7. Rösch J, Dotter CT, Brown MJ. Selective arterial embolization. A new method for control of acute gastrointestinal bleeding. Radiology. Feb 1972;102(2):303-6. doi:10.1148/102.2.303
8. Tarasconi A, Baiocchi GL, Pattonieri V, et al. Transcatheter arterial embolization versus surgery for refractory nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. World J Emerg Surg. 2019;14:3. doi:10.1186/s13017019-0223-8
9. Senadeera SC, Vun SV, Butterfield N, Eglinton TW, Frizelle FA. Role of super-selective embolization in lower gastrointestinal bleeding. ANZ J Surg. Sep 2018;88(9):E644-e648. doi:10.1111/ans.14441
10. Vo U, Le, Le L, Cong V, Quach D. Clinical characteristics, interventions and outcomes of acute lower gastrointestinal bleeding: A multicenter study in Vietnam. MedPharmRes. 01/01 2023;7doi:10.32895/UMP.MPR.7.2.5
11. Kim JH, Shin JH, Yoon HK, et al. Angiographically negative acute arterial upper and lower gastrointestinal bleeding: incidence, predictive factors, and clinical outcomes. Korean J Radiol. Jul-Aug 2009;10(4):384-90. doi:10.3348/ kjr.2009.10.4.384
12. Kickuth R, Rattunde H, Gschossmann J, Inderbitzin D, Ludwig K, Triller J. Acute lower gastrointestinal hemorrhage: minimally invasive management with microcatheter embolization. J Vasc Interv Radiol. Sep 2008;19(9):1289-96. e2. doi:10.1016/j.jvir.2008.06.003
13. Weldon DT, Burke SJ, Sun S, Mimura H, Golzarian J. Interventional management of lower gastrointestinal bleeding. Eur Radiol. May 2008;18(5):857-67. doi:10.1007/s00330-007-0844-2
14. Nykänen T, Peltola EK, Kylänpää L, Udd M. Transcatheter Arterial Embolization in Lower Gastrointestinal Bleeding: Ischemia Remains a Concern Even with a Superselective Approach. Journal of Gastrointestinal Surgery. 2018;22:1394-1403