ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI

Chu Văn Tuynh1,, Phạm Văn Thái2
1 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
2 Trung tâm YHHN và UB Bệnh viện Bạch Mai.

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục đích: Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, đặc điểm tập trung 18FDG của u và hạch trên PET/CT ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có chỉ định phẫu thuật triệt căn tại bệnh viện U bướu Hà Nội.


Đối tượng và phương pháp: 82 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ nguyên phát, được chụp 18FDG PET/CT trước phẫu thuật.


Kết quả: U phổi phải 64,6%; u phổi trái 35,4%. Kích thước trung bình của u là 2,6 ± 1,0 cm, bệnh nhân với hạch (+) trên PET/ CT có kích thước u phổi trung bình là 3,3 ± 0,9cm; lớn hơn so với bệnh nhân có hạch N0 (p <0,05). SUVmax trung bình của u phổi là 6,0 ± 4,5 và tăng theo kích thước u (tương quan thuận, r=0,58). U ≤2cm, SUVmax = 4,1 ± 2,1. U >2-3cm, SUVmax = 5,3 ± 3,6 và U >3 -5cm, SUVmax = 8,3 ± 4,9. SUVmax tăng theo giai đoạn bệnh và cao hơn ở những bệnh nhân có hạch dương tính trên PET/CT.


Kết luận: 18FDG PET/CT có vai trò quan trọng trong chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ. SUVmax là thông số định lượng liên quan đến kích thước u, tình trạng hạch và giai đoạn bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung, H., et al., Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2021. 71(3): pp. 209-249.
2. Phan Lê Thắng (2017): Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn II, IIIA bằng phối hợp phẫu thuật triệt căn và hóa xạ trị bổ trợ. Luận án TS Y học, Đại học Y Hà Nội.
3. Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Phạm Văn Thái, Đặng Tài Vóc (2016): Đánh giá vai trò của PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu - bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Điện quang Việt Nam, số 25, tr.65-72.
4. Raul Caso, Connolly J.G, Zhou Jian, Kay See Tan... (2021): Preoperative clinical and tumor genomic features associated with pathologic lymph node metastasis in clinical stage I and II lung adenocarcinoma. Npj Precision Oncology, (2021) 5:70; https://doi.org/10.1038/s41698-021-00210-2. 5. Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Nguyễn Thị The và cs (2010), Giá trị của PET/CT trong ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tạp chí Ung thư học Việt Nam, Số1-2010; Tr. 608-616.
6. Serra Fortuny, Gallego M, Berna L.I...(2016): FDG PET parameters predicting malignancy in lung cancer. BMC Pulmonary medicine 16: 177 -185. 7. Mai Huy Thông, Nguyễn Kim Lưu, Ngô Văn Đàn, Nguyễn Hà Phương (2022): Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG PET/CT của các tổn thương trong ung thư phổi không tế bào nhỏ trước điều trị. Tạp Chí Y học Việt Nam, 514(1) Tr.115-119.