Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ thyroglobulin, thời gian nhân đôi thyroglobulin với tổn thương tái phát, di căn trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I

Nguyễn Thị Phương1,, Mai Hồng Sơn2, Nguyễn Thị Nhung3, Lê Duy Hưng4, Nguyễn Thị tuyết Nhung5, Lê Ngọc Hà6
1 Khoa Y học hạt nhân - Bệnh viện TƯQĐ 108
2 Bệnh viện Trung Ương quân đội 108
3 *Bệnh viện trung ương quân đội 108
4 Bệnh viện Trung ương quân đội 108
5 Bệnh viện 198
6 Bệnh viện trung ương quân đội 108

##plugins.themes.vojs.article.main##

Tóm tắt

Tóm tắt


18F-FDG PET/CT là phương pháp có độ nhạy, độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán tổn thương tái phát ở bệnh nhân (BN) ung thư tuyến giáp biệt hoá (UTTGBH) kháng 131I. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá mối liên quan giữa thyroglobulin (Tg) và thời gian nhân đôi của Tg (Tg – DT) với tổn thương tái phát/di căn phát hiện trên 18F-FDG PET/CT ở BN ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I. Phương pháp: 119 BN ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng 131I có chỉ định chụp 18F-FDG PET/CT. Sử dụng ít nhất hai giá trị Tg ức chế (TSH ≤ 0,1 iUI/ml) gần nhất trước chụp 18F - FDG PET/CT để tính Tg – DT. Phân tích mối liên quan giữa tổn thương tái phát/di căn trên hình ảnh PET/CT với các đặc điểm lâm sàng, nguy cơ tái phát, Tg và Tg – DT. Kết quả: 88 BN (73,9%) được phát hiện tổn thương trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT, 29 BN (24,3 %) có di căn xa. Thời gian Tg – DT thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm PET/CT dương tính so với nhóm âm tính (trung vị 12,9 tháng so với 166 tháng, p < 0,001). Nồng độ Tg ở nhóm có di căn xa cao hơn so với nhóm không có di căn xa (334 và 114,6 ng/ ml, p < 0,001). Phân tích hồi quy logistic đơn biến và đa biến cho thấy Tg-DT là yếu tố tiên lượng độc lập dự báo PET/CT dương tính và nồng độ Tg là yếu tố dự báo di căn xa. Đường cong ROC xác định ngưỡng tối ưu của Tg-DT trong dự đoán PET/CT dương tính là 34,75 tháng và ngưỡng nồng độ Tg kích thích dự báo di căn xa là 218,1 ng/ml. Kết luận: Thời gian Tg-DT là một giá trị tin cậy trong dự đoán khả năng phát hiện tổn thương tái phát/di căn và Tg có ý nghĩa trong dự đoán di căn xa trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở các bệnh nhân UTTGBH kháng 131I .

##plugins.themes.vojs.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Haugen B. R. et al. (2016), “2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer”, Thyroid. 26 (1), pp. 1-133.
2. Haddad R. I. et al. (2018), “NCCN guidelines insights: thyroid carcinoma, version 2.2018”. 16 (12), pp. 1429-1440.
3. Worden F. J. T. a. i. m. o. (2014), “Treatment strategies for radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer”. 6 (6), pp. 267-279.
4. Caetano R. et al. (2016), “Accuracy of positron emission tomography and positron emission tomography‐CT in the detection of differentiated thyroid cancer recurrence with negative 131I whole‐body scan results: A metaanalysis”. 38 (2), pp. 316-327.
5. Ha LN, Son M. H. et al. (2016), “Value of Dedicated Head and Neck (18)F-FDG PET/CT Protocol in Detecting Recurrent and Metastatic Lesions in Post-surgical Differentiated Thyroid Carcinoma Patients with High Serum Thyroglobulin Level and Negative (131)I Whole-body Scan”, Asia Ocean J Nucl Med Biol. 4 (1), pp. 12-18.
6. Giovanella L. et al. (2012), “Relationship between serum thyroglobulin and 18FDG‐PET/CT in 131I‐negative differentiated thyroid carcinomas”. 34 (5), pp. 626-631.
7. Piccardo A. et al. (2019), “PET/CT in thyroid nodule and differentiated thyroid cancer patients. The evidence-based state of the art”. 20 (1), pp. 47-64.
8. Rössing R. M. et al. (2016), “Serum thyroglobulin doubling time in progressive thyroid cancer”. 26 (12), pp. 17121718.
9. Miyauchi A. et al. (2011), “Prognostic impact of serum thyroglobulin doubling-time under thyrotropin suppression in patients with papillary thyroid carcinoma who underwent total thyroidectomy”. 21 (7), pp. 707-716.
10. Albano D. et al. (2021), “The role of Tg kinetics in predicting 2-[18F]-FDG PET/CT results and overall survival in patients affected by differentiated thyroid carcinoma with detectable Tg and negative 131I-scan”. 74 (2), pp. 332339.
11. Albano D. et al. (2021), “Thyroglobulin doubling time offers a better threshold than thyroglobulin level for selecting optimal candidates to undergo localizing [18F] FDG PET/CT in non-iodine avid differentiated thyroid carcinoma”. 48 (2), pp. 461-468.
12. Giovanella L. et al. (2022), “The role of thyroglobulin doubling time in differentiated thyroid cancer: a meta-analysis %J Endocrine Connections”. 11 (4), pp. e210648.
13. Shammas A. et al. (2007), “18F-FDG PET/CT in patients with suspected recurrent or metastatic well-differentiated thyroid cancer”. 48 (2), pp. 221-226.
14. https://www.kuma-h.or.jp/english/about/doubling-time-progression-calculator/.
15. Giovanella L. et al. (2013), “Thyroglobulin levels and thyroglobulin doubling time independently predict a positive 18F-FDG PET/CT scan in patients with biochemical recurrence of differentiated thyroid carcinoma”. 40 (6), pp. 874-880.
16. Bùi Quang Biểu (2020), Nghiên cứu hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật có thyroglobulin huyết thanh cao và xạ hình 131I âm tính, p 84 -111., Luận án tiến sĩ y học, Viện nghiên cứu y dược học lâm sàng 108.