Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam

Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam thuộc Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học và hoạt động của chuyên ngành Điện quang và Y học hạt nhân trên cả nước. Tạp chí xuất bản 4 số tiếng Việt và 1 số tiếng Anh/năm, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học, bài tổng quan, bài ca lâm sàng hay cũng như các thông tin hoạt động của Hội... tạo điều kiện trao đổi khoa học, kinh nghiệm giữa hội viên Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam và các Hội chuyên ngành khác. Ban biên tập rất mong nhận được sự cộng tác viết bài của các tác giả cho Tạp chí.

 

Số 03 (2023): tieng anh

DOI: https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.2023

Ngày xuất bản: 06/03/2024

Số đầy đủ

Nghiên cứu khoa học

THE LEFT ATRIAL APPENDAGE MORPHOLOGY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION BY CARDIAC COMPUTED TOMOGRAPHY
Truong Thi Thanh, Nguyen Ngoc Trang, Vu Dang Luu, Nguyen Khoi Viet, Nguyen Thi Thu Hoài , Hoang Thi Van Hoa, Le Thi Thuy Lien, Phung Bao Ngoc, Vu Thi Kim Thoa
pdf Trích dẫn
Trang: 3-10
THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER
Pham Thi Men, Tran Duc Huy, Le Van Khang, Vu Dang Luu
pdf Trích dẫn
Trang: 11-16
EVALUATION OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA USING THE VIDEO-FLUOROSCOPIC SWALLOWING STUDY IN STROKE PATIENTS
Nguyen Thi Thanh Nhan, Dam Thuy Trang, Le Chi Cong, Do Dang Tan, Vu Dang Luu
pdf Trích dẫn
Trang: 17-21
RIGHT VENTRICULAR FUNCTION ASSESSMENT BY SPECKLE TRACKINGECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS ON REGULAR HEMODIALYSIS WITH PRESERVED LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION
Nguyen Thi Thu Hoai, Dang Thi Vu Dieu, Doan Huu Linh, Luu Thi Bich Dao, Ngo Thi Huong, Do Doan Loi
pdf Trích dẫn
Trang: 22-28
REDUCED IODINATED CONTRAST VOLUME AND RADIATION DOSE IN THE NEW PROTOCOL FOR CT CORONARY ANGIOGRAPHY USING DUAL-SOURCE IMAGING WITH LOW TUBE VOLTAGE COMPARED WITH THE CONVENTIONAL PROTOCOL
Nguyen Thi Hong Tuy, Ho Hoang Phuong, Nguyen Thi My Hanh, To Khai Liel, Le Thi Lan Huong, Nguyen Pham Cao Minh, Le Van Tan, Tu Duc Cuong, Nguyen Thi Bich Thuyen, Truong Doan Bao Tam, Chau Thi Ngoc Anh
pdf Trích dẫn
Trang: 29-38
EVALUATE THE EFFECTS OF CT-GUIDED SPLANCHNIC NERVE NEUROLYSIS IN PAIN CAUSED BY UPPER ABDOMINAL VISCERAL MALIGNANCIES
Tong Ngoc Tien, Pham Minh Thong , Nguyen Thi Van, Ngo Le Lam, Nguyen Quoc Dat
pdf Trích dẫn
Trang: 39-45
99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY
Nguyen Van Te
pdf Trích dẫn
Trang: 46-52
RECOVERY PROGNOSIS OF ASPECTS IN PATIENTS WITH ACUTE ANTERIOR CIRCULATION CEREBRAL INFARCTION UNDERGOING MECHANICAL THROMBECTOMY
Nguyen Thanh Tam, Vu Dang Luu, Tran Anh Tuan, Le Hoang Kien, Nguyen Quang Anh, Nguyen Cong Tien
pdf Trích dẫn
Trang: 53-59
VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER
Do Dang Khanh, Nguyen Van Thi, Doan Van Hoan, Dinh Hoang Viet, Ngo Le Lam, Cao Van Chinh, Ngo Xuan Thang, Nguyen Thai Hung
pdf Trích dẫn
Trang: 60-66

Diễn đàn

CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA
Le Van Giao, Thieu Dinh Hung
pdf Trích dẫn
Trang: 67-72